L'Occitane en Provence
 

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ล็อกซิทานมีความตั้งใจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่าน หากมีกรณีใดที่ท่านไม่พึงพอใจในการรับสินค้า ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือขอเงินคืนได้ ในกรณีที่สินค้านั้นยังไม่ถูกเปิดออกจากบรรจุภัณฑ์และคงสภาพใหม่ โดยท่านสามารถขอคืนสินค้าได้ภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว

สำหรับสินค้าใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดออกจากบรรจุภัณฑ์ จะได้รับการคืนเงินตามหลักฐานในใบเสร็จรับเงินที่ท่านทำการชำระมาแล้ว

สินค้าทุกชิ้นสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้ง

ค่าบริการขนส่งจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ โดยท่านสามารถส่งคืนค้าที่ยังคงสภาพใหม่ และยังไม่ได้ถูกเปิดออกจากบรรจุภัณฑ์ได้ทางช่องทางใดก็ได้ที่ท่านสะดวก เราขอแนะนำให้ท่านใช้บริการบริษัทขนส่งที่ไว้วางใจได้ เพื่อความปลอดภัยในการส่งคืนสินค้าอย่างคงสภาพดี และไม่สูญหาย เราขอแจ้งให้ทราบว่า ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถคืนสินค้าที่สั่งจากช่องทางเวบไซต์ผ่านที่ร้านค้าในห้างสรรพสินค้าได้ 

เมื่อบริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืนเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้ากลับไปยังบัญชีเงินฝากของท่าน กรุณารอและตรวจสอบยอดเงินประมาณ 1 - 3 สัปดาห์ทำการหลังจากที่เราได้รับสินค้าคืนจากท่าน

ในกรณีที่พบได้น้อยแต่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ท่านได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่ทำการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ในวันที่ได้รับสินค้า ทางเราจะดำเนินการจัดการแก้ไขให้

ล็อกซิทาน ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่สินค้าที่ท่านต้องการคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไปเบื้องต้น

ถ้าท่านมีข้อสงสัยในเงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า สามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ info@loccitane.co.th หรือโทร (+66) 02 655 2569 - 71 ต่อ 202 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9:00 - 12:00 และ 14:00 - 18:00 เว้นวันหยุดราชการ) โดยกรุณาเตรียมหลักฐานและข้อมูลการสั่งซื้อประกอบไปด้วยชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อ เลขคำสั่งซื้อ และเหตุผลในการคืนสินค้า