การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

วัตถุดิบและเกษตรกรผู้ผลิตของเราเป็นดั่งเลือดที่หล่อเลี้ยงล็อกซิทาน หากปราศจากการทุ่มเททำงานอย่างหนักและทักษะของพวกเขาแล้ว เราก็ไม่อาจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครของเราได้ การเจรจาด้วยความเคารพนับถืออย่างโปร่งใสเป็นหัวใจของการรักษาความสัมพันธ์ของเราและเหล่าเกษตรกรผู้ผลิต ซึ่งเกษตรกรบางรายได้มีความสัมพันธ์กับเรามายาวนานถึง 30 ปี

ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรเหล่านี้กำลังถูกคุกคาม

ถ้าหากเราไม่ลงมือทำอะไร

...เราก็จะสูญเสียพื้นที่ในการทำการเกษตรถึง 400 ฟาร์มในฝรั่งเศสและอีก 1,200 ฟาร์มในยุโรป

ภารกิจของล็อกซิทาน

เป้าหมายของเรา:
มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบ Fair Trade กับเกษตรกรทุกรายที่เราซื้อขายด้วยภายในปี 2025 
เพื่อทำเป้าหมายนี้ให้เป็นจริง เราจะมุ่งความสนใจไปที่สองเรื่องด้วยกัน
1. ทำงานร่วมกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นธรรม
2. ร่วมกันผลิตผลผลิตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ

แฟร์เทรด (Fair Trade) คืออะไร?

แฟร์เทรด หรือการค้าที่เป็นธรรม คือการคงราคาและรายได้ให้มั่นคง การสร้างเงื่อนไขในการทำงานที่ดี การให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน พร้อมทั้งให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมจากผลผลิตของพวกเขา เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่พวกเขาและครอบครัว รวมถึงเป็นการใส่ใจผู้คนและโลกของเราไปพร้อมๆ กัน

ความสัมพันธ์ที่เป็นธรรม

มีหลักการดังนี้

1- การให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (ราคาที่เป็นธรรม, ค่าจ้างที่เป็นธรม)
2- วิธีทำการค้าที่เป็นธรรม (การให้ค่าตอบแทนล่วงหน้า, สัญญาระยะยาว)
3- ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการให้ความเคารพ (การตัดสินใจร่วมกัน, การสื่อสารในทุกระดับของกระบวนการผลิต)
4- เงื่อนไขที่ดีในการทำงาน (จำนวนชั่วโมงในการทำงาน, ความปลอดภัย)
5- ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (ความยั่งยืน, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
6- การเพิ่มความตระหนักในผู้บริโภค
 

ความเป็นธรรมที่ล็อกซิทาน

การลงมือทำและความเชื่อมันอันแรงกล้าของเรา

ที่ล็อกซิทาน การเอาเปรียบเกษตรกรผู้ผลิตจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เราจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมที่สุด และมีสัญญาแบบระยะยาวและไม่ผูกมัด เพื่อให้เหล่าผู้ผลิตมีรายรับอย่างสม่ำเสมอ และยังสามารถซื้อขายกับผู้รับซื้อรายอื่นได้อีกด้วย นอกจากนี้ เรายังให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเมื่อจำเป็น และสนับสนุนครอบครัวเกษตรกรที่ต้องการส่งมอบทักษะการเพาะปลูกและที่ดินไปยังลูกหลานรุ่นต่อไป ล็อกซิทานรู้จักกับผู้ผลิตแต่ละรายเป็นการส่วนตัวและได้ลงพื้นที่ทำงานเคียงข้างพวกเขาตลอดทั้งปี

กลุ่มผู้ผลิตอิมมอคแตล

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ผ่านสัญญาที่มีอายุหลายปี

ปัจจุบันเราได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้ผลิตจำนวนหนึ่งบนเกาะคอร์ซิกาในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และสกัดดอกอิมมอคแตลอันแสนล้ำค่า ต้นอิมมอคแตลเป็นต้นไม้ป่าที่เติบโตตามธรรมชาติบนเกาะคอร์ซิก้า แต่ทว่าการเก็บเกี่ยวโดยตรงจากป่านั้นไม่ใช่วิธีที่ยั่งยืนและปลอดภัย ดังนั้น ในปี 2004 เราได้เปิดตัวโครงการเพาะปลูกต้นอิมมอคแตลขึ้น และได้ปลูกต้นอิมมอคแตลลงบนพื้นที่กว่า 50 เฮคตาร์! เราจับมือกับเกษตรกรผู้ผลิตหลายรายบนเกาะคอร์ซิก้าซึ่งเพาะปลูกอิมมอคแตลแบบออร์แกนิค และมีสัญญาอายุหลายปีกับล็อกซิทาน

กลุ่มผู้ผลิตอัลมอนด์

การนำต้นอัลมอนด์กลับคืนสู่โพรวองซ์

ผู้ผลิตอัลมอนด์รายหลักของเรามีสัญญายาวนานหลายปีกับล็อกซิทาน ด้วยความช่วยเหลือของเรา เขาได้เพาะปลูกต้นอัลมอนด์กว่า 15,000 ต้นในบริเวณเมืองวาลองโซลในแคว้นโพรวองซ์ ล็อกซิทานไม่ได้รับซื้อเพียงเมล็ดอัลมอนด์เต็มเมล็ดเท่านั้น แต่เรายังรับซื้อเศษเมล็ดอัลมอนด์ซึ่งจะถูกนำไปทิ้งหากไม่มีผู้รับซื้ออีกด้วย นอกจากนี้ ล็อกซิทานยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของ France Amande องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเพาะปลูกต้นอัลมอนด์เป็นจำนวนมากในแคว้นโพรวองซ์

กุญแจสำคัญ

28 กระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ โดยจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของกระบวนการผลิตเหล่านี้เป็นการผลิตแบบออร์แกนิค

เกษตรกรผู้ผลิต 98 ราย และผู้เก็บเกี่ยวกว่า 10,000 ราย

สัญญา 40 ฉบับ โดยมี 24 ฉบับเป็นสัญญาที่มีอายุหลายปี