OUR COMMITMENTS

Discover what's behind our Beauty products : More than 40 years of sustainability, natural ingredients, Made in France and commitment towards Children.

หลงรักแคว้นโพรวองซ์

แคว้นโพรวองซ์คือแรงบันดาลใจของเรา

โพรวองซ์มีผืนดินที่บริบูรณ์ และมีทิวทัศน์ที่สวยงามและหลากหลาย เป็นความงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ นอกจากนี้ ยังเป็นแคว้นที่มีความรู้พื้นบ้านและประเพณีที่ส่งทอดมาเป็นระยะเวลานาน ล็อกซิทานมีโครงการริเริ่มที่ช่วยเหลือและสนับสนุนประชากรของแคว้นนี้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานความชำนาญและความรู้ทางด้านธรรมชาติ ผืนดินของแคว้นโพรวองซ์มอบวัตถุดิบคุณภาพมากมายให้เรา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่กระตุ้นประสาทสัมผัสและสร้างความสุขให้ผู้ใช้ โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผลิตในแคว้นโพรวองซ์

การสรรหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม

เรื่องเล่าจากวัตถุดิบ

ล็อกซิทานร่วมงานโดยตรงกับชาวไร่ฝรั่งเศสกว่า 130 ราย และ แรงงานทำไร่กว่า 10,000 ราย จากทุ่งดอกอิมมอร์แต็ลในคอร์ซิกาและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ในแคว้นโพรวองซ์ เพื่อรับรองว่าวัตถุดิบของเรามีคุณภาพสูงที่สุดและสามารถสรรหาได้อย่างยั่งยืนที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเหล่านี้ ก่อเกิดจากความรัก ความชำนาญ เราจึงสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับชาวไร่ชาวนาในแคว้น เพื่อสร้างความไว้ใจและร่วมกันสรรหาความงามจากธรรมชาติโดยไม่ทำร้ายโลกของเรา
ค้นพบวัตถุดิบของเรา

เป็นมิตรต่อโลก

ความยั่งยืน

ล็อกซิทานพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความเคารพต่อมนุษย์และโลกที่เราอาศัยอยู่ เราพยายามผลิตถุงชนิดรีฟิลให้มากที่สุด แพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์ของเราทำจากวัสดุรีไซเคิล หรือใช้วัสดุที่สามารถผลิตทดแทนได้จากป่าที่มีการควบคุมจัดการ เราพยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก โดยการไม่ส่งสินค้าทางอากาศ สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และส่งสินค้าผ่านทางเรือ รถไฟ หรือด้วยรถขนส่ง เราสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการปลูกพืชแบบยั่งยืน และใช้สูตรธรรมชาติ ในปี 2016 ผลิตภัณฑ์ของเรา92% มีส่วนประกอบจากธรรมชาติถึง 90% และ ผลิตภัณฑ์ของเรา57% มีส่วนประกอบจากธรรมชาติถึง 95%

แนวทางสำหรับเยาชน

เด็กคือรากฐานของอนาคตอันสดใส

การเรียนรู้ของเด็กถึง 80% ก่อเกิดจากการเรียนรู้ด้วยสายตา ดังนั้น ดวงตาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ล็อกซิทานต้องการให้เด็กทั้งโลกสามารถมองเห็นได้ ตั้งแต่ปี 2000 เราสนับสนุนองค์กรที่ต่อสู้กับโรคตาบอดในเด็ก และร่วมสนับสนุนโครงการตรวจสายตา บริจาคแว่น และรักษาโรคทางดวงตาต่างๆ โดยล็อกซิทานได้เซ็นสัญญาร่วมกับ UNICEF ในปี2017 เพื่อจะช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางสายตาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์

การทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์
 
กลุ่ม บริษัท ล็อกซิทาน จำกัด ได้เข้าร่วมการต่อต้านการทดลองในสัตว์มานานกว่า 40 ปี นอกจากนี้เราไม่เคยทดลองผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธิ์ หรือวัตถุดิบใดๆ กับสัตว์ในทุกขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต
 
โดยนโยบายพื้นฐานของบริษัท ที่มีการต่อต้านการทดลองผลิตภัณฑ์ความงามกับสัตว์ตามหลักเกณฑ์สากล แต่ในประเทศจีน ที่ซึ่งมีการวางขายผลิตภัณฑ์ล็อกซิทาน เจ้าหน้าที่ประเทศจีนได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่วางขายในประเทศ โดยพวกเขาให้ความเห็นว่าเป็นวิธีคุ้มครองผู้บริโภคชาวจีนได้ดีที่สุด
 
บริษัท ล็อกซิทาน จำกัด มิได้เป็นผู้ริเริ่มการทดลองนี้ด้วยตนเอง แต่การทดลองดังกล่าวมาจากห้องทดลองชาวจีนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นภายใต้ข้อจำกัดทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์  
 
เพื่อขับเคลื่อนเจตนารมณ์อันแรงกล้า กลุ่ม บริษัท ล็อกซิทาน จำกัด ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐประเทศจีน โดยมีเป้าประสงค์ชัดเจนที่จะหยุดยั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ในสัตว์ให้สำเร็จ ทางบริษัทได้ประสานกับหน่วยงานรัฐทีเกี่ยวช้องและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ เพื่อเน้นย้ำการใช้เทคนิคการทดลองทางเลือกที่ใช้ในยุโรป ซึ่งปัจจุบันได้มีการห้ามทดลองในสัตว์โดยเด็ดขาด
 
การสนทนาในครั้งนี้ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ข้อบังคับในประเทศจีน ซึ่งรวมถึงการข้อตกลงในเดือนมิถุนายน ปี 2014 การยกเลิกการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั่วไป ที่ผลิตและบรรจุในโรงงานท้องถิ่น (แชมพู, น้ำหอม ฯลฯ). อีกหนึ่งเรื่องสำคัญหลักๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2016 องค์การอาหารและยาประเทศจีนได้อนุญาตให้มีการทดลองผลิตภัณฑ์โดยไม่ใช้สัตว์เพื่อประเมินความปลอดภัยของส่วนผสมในเครื่องสำอางค์ ปัจจุบันสถาบันควบคุมการผลิตอาหารและยาแห่งชาติ (NIFDC หรือ National Institute for Food and Drug Control)อยู่ในระหว่างการพิจาณาการทดลองด้วยวิธีทางเลือกแทนการทดลองในสัตว์  (AAT หรือ Alternative Animal Testing)
 
เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะยุติการทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์ กลุ่มบริษัท ล็อกซิทาน จำกัด ได้ร่วมมือกับองค์กร Institute for In Vitro Sciences (IIVS) โปรแกรมที่อุทิศเพื่อการสนับสนุนการใช้และควบคุมการทดลองด้วยวิธีทางเลือกแทนการทดลองในสัตว์  ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ได้ที่เว็บไซต์ IIVS website.
 
เรายังคงเปิดประเด็นโน้มน้าวให้ให้องค์กรต่างๆ ยกเลิกการทดลองในสัตว์ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายและผลักดันให้การยกเลิกการทดลองในสัตว์มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ
 
เราขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจของทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำแถลงการณ์ฉบับนี้จะช่วยสร้างความกระจ่างในจุดยืนของเรามากยิ่งขึ้น