OUR COMMITMENTS

Discover what's behind our Beauty products : More than 40 years of sustainability, natural ingredients, Made in France and commitment towards Children.

หลงรักแคว้นโพรวองซ์

แคว้นโพรวองซ์คือแรงบันดาลใจของเรา

โพรวองซ์มีผืนดินที่บริบูรณ์ และมีทิวทัศน์ที่สวยงามและหลากหลาย เป็นความงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ นอกจากนี้ ยังเป็นแคว้นที่มีความรู้พื้นบ้านและประเพณีที่ส่งทอดมาเป็นระยะเวลานาน ล็อกซิทานมีโครงการริเริ่มที่ช่วยเหลือและสนับสนุนประชากรของแคว้นนี้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานความชำนาญและความรู้ทางด้านธรรมชาติ ผืนดินของแคว้นโพรวองซ์มอบวัตถุดิบคุณภาพมากมายให้เรา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่กระตุ้นประสาทสัมผัสและสร้างความสุขให้ผู้ใช้ โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผลิตในแคว้นโพรวองซ์

การสรรหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม

เรื่องเล่าจากวัตถุดิบ

ล็อกซิทานร่วมงานโดยตรงกับชาวไร่ฝรั่งเศสกว่า 130 ราย และ แรงงานทำไร่กว่า 10,000 ราย จากทุ่งดอกอิมมอร์แต็ลในคอร์ซิกาและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ในแคว้นโพรวองซ์ เพื่อรับรองว่าวัตถุดิบของเรามีคุณภาพสูงที่สุดและสามารถสรรหาได้อย่างยั่งยืนที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเหล่านี้ ก่อเกิดจากความรัก ความชำนาญ เราจึงสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับชาวไร่ชาวนาในแคว้น เพื่อสร้างความไว้ใจและร่วมกันสรรหาความงามจากธรรมชาติโดยไม่ทำร้ายโลกของเรา
ค้นพบวัตถุดิบของเรา

เป็นมิตรต่อโลก

ความยั่งยืน

ล็อกซิทานพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความเคารพต่อมนุษย์และโลกที่เราอาศัยอยู่ เราพยายามผลิตถุงชนิดรีฟิลให้มากที่สุด แพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์ของเราทำจากวัสดุรีไซเคิล หรือใช้วัสดุที่สามารถผลิตทดแทนได้จากป่าที่มีการควบคุมจัดการ เราพยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก โดยการไม่ส่งสินค้าทางอากาศ สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และส่งสินค้าผ่านทางเรือ รถไฟ หรือด้วยรถขนส่ง เราสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการปลูกพืชแบบยั่งยืน และใช้สูตรธรรมชาติ ในปี 2016 ผลิตภัณฑ์ของเรา92% มีส่วนประกอบจากธรรมชาติถึง 90% และ ผลิตภัณฑ์ของเรา57% มีส่วนประกอบจากธรรมชาติถึง 95%

แนวทางสำหรับเยาชน

เด็กคือรากฐานของอนาคตอันสดใส

การเรียนรู้ของเด็กถึง 80% ก่อเกิดจากการเรียนรู้ด้วยสายตา ดังนั้น ดวงตาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ล็อกซิทานต้องการให้เด็กทั้งโลกสามารถมองเห็นได้ ตั้งแต่ปี 2000 เราสนับสนุนองค์กรที่ต่อสู้กับโรคตาบอดในเด็ก และร่วมสนับสนุนโครงการตรวจสายตา บริจาคแว่น และรักษาโรคทางดวงตาต่างๆ โดยล็อกซิทานได้เซ็นสัญญาร่วมกับ UNICEF ในปี2017 เพื่อจะช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางสายตาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป